Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Gwarancja MODI

Warunki gwarancji MODI

1) Na potrzeby niniejszego dokumentu:

a) Firma LUXROBO Co. Ltd. 13F, 311, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea(Dreamplus Gangnam) będzie zwana dalej Producentem

b) Firma Prodata Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań będzie zwana dalej Importerem.

 

2) Wyroby marki MODI są objęte gwarancją Producenta.

3) Obsługa gwarancyjna jest realizowana przez Importera w imieniu Producenta.

4) Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Materiały eksploatacyjne to elementy zawierające baterie lub silniki, objęte są one 3 miesięczną gwarancją.

5) Producent gwarantuje poprawne działanie wyrobu we wskazanym okresie.

 

6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń:

a) Powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji niezgodnej z zaleceniami Producenta.

b) Wynikających z naturalnego procesu zużycia.

c) Wynikających z wypadków losowych, m.in. pożaru, zalania, przepięcia w sieci energetycznej

d) Uszkodzonych mechanicznie

 

7) Rękojmia zostaje wyłączona - nie dotyczy uprawnień wynikających ze sprzedaży konsumenckiej.

8) W celu skorzystania z gwarancji producenta należy zgłosić się do sprzedawcy u którego zakupiono towar.

9) W razie oczywistej bezzasadności reklamacji zgłaszający ponosi koszty związane z obsługą serwisową sprzętu oraz koszty przesyłki towaru.

10) W razie dokonania napraw przez osoby nieupoważnione nabywca traci uprawnienia gwarancyjne.

11) Gwarancja jest ważna wyłącznie razem z dowodem zakupu.

https://www.prodata.pl