Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Rękojmia

TOWAR PODLEGA RĘKOJMI UDZIELONEJ PRZEZ PRODATA, JAKO SPRZEDAWCĘ

WARUNKI OBSŁUGI REKLAMACYJNEJ

(obowiązujące od dnia 6 maja 2020)


I. Ogólne warunki rękojmi.

 1. Rękojmia na sprzedany towar obowiązuje w czasie wskazanym na dokumencie WZ wydanym wraz z dowodem sprzedaży, w kolumnie „Okres”.
 2. Towar podlegający rękojmi w pierwszej kolejności naprawiamy bądź wymieniamy na produkt pełnosprawny.
 3. Po wymianie bądź naprawie produktu Klient zachowuje prawo do bezpłatnej wymiany lub naprawy serwisowej w czasie, będącym kontynuacją pierwotnego okresu liczonego od daty zakupu.
 4. Dla towarów, dla których wskazanym typem obsługi reklamacji jest „Rękojmia”, w przypadku niesprawności towaru, w okresie 14 dni od daty zakupu, przysługuje klientowi prawo automatycznej wymiany towaru na towar pełnosprawny pod warunkiem, iż takowy znajduje się aktualnie na magazynie, oraz pod warunkiem dostarczenia go w oryginalnym, nienoszącym śladów użytkowania opakowaniu wraz z całym dodatkowym wyposażeniem (instrukcja obsługi, kable, drivery itp.)
 5. Obowiązujące warunki reklamacji nie wyłączają uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

II. Obsługa serwisowa.

 1. Przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej powiadom nas o wykrytej wadzie produktu wysyłając zgłoszenie poprzez formularz dostępny na stronie prodata.pl link: https://www.prodata.pl/FAQ/wsparcie.html. Nasz serwis skontaktuje się z Tobą niezwłocznie.
 2. Reklamacje towaru rozpatrywane będą w ciągu 14 dni, licząc od dnia dostarczenia produktu do serwisu. Dołożymy wszelkich starań, żeby w tym czasie wydać Tobie towar wolny od wad, jednakże w przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. korzystanie z serwisu dostawcy) termin ten może ulec przedłużeniu. O przedłużeniu terminu oddania produktu zostaniesz powiadomiony drogą mailową bądź telefonicznie.
 3. Reklamowany towar musi być kompletny, dostarczony w oryginalnym opakowaniu, wraz z załączoną pełną dokumentacją oraz opisem uszkodzenia produktu. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w trakcie transportu ponosi Klient.
 4. W przypadku dostarczenia towaru bez opisu uszkodzenia lub gdy reklamacja jest nieuzasadniona pobierana będzie opłata za dokonanie ekspertyzy.
 5. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia towaru do naprawy, na podstawie którego nastąpi jego wydanie.
 6. Jeśli nie poczyniono innych ustaleń, Klient, który dostarcza reklamowany towar osobiście, jest zobowiązany odebrać go w miejscu oddania produktu do naprawy. Nieodebranie towaru przez okres 6 miesięcy od dnia zawiadomienia o zakończeniu procedury reklamacyjnej oznacza, iż Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 KC. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 KC, nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne PRODATA sp. z o.o.
 7. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 6 może być dokonane listowanie, telefonicznie bądź poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta podczas oddawania sprzętu do naprawy bądź w późniejszym terminie adres e-mail.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach twardych i innych nośnikach oddanych do naprawy. Zabezpieczenie kopii danych spoczywa na właścicielu urządzenia.
 9. Jeśli zajdzie taka konieczność, PRODATA przekaże sprzęt do naprawy w serwisie zewnętrznym. Serwis nie bierze odpowiedzialności za poufność danych w przypadku przekazania sprzętu do serwisu zewnętrznego.
 10. Produkt przysłany do naprawy odsyłany jest firmą spedycyjną na koszt firmy PRODATA.

 

III. Reklamacji nie podlegają:

 1. Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
 2. Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania czy konserwacji.
 3. Towary noszące ślady napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione.
 4. Towary, na których numery seryjne są nieczytelne lub dokument stanowiący podstawę zgłoszenia reklamacyjnego nosi ślady zmian dokonanych przez osoby nieupoważnione.
 5. Uszkodzenia wynikające ze zdarzeń losowych takich jak: pożar, zalanie, skoki napięcia zasilającego.
 6. Czynności związane z bieżącą konserwacją i wymianą materiałów eksploatacyjnych.
 7. Niewłaściwe działanie oprogramowania występujące pomimo sprawności sprzętu.

 

 

 

https://www.prodata.pl