Dystrybucja Promethean, vCLoudPoint, MODI

Warunki gwarancji komputera PRODATA

TOWAR PODLEGA GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ PRODATA, JAKO PRODUCENTA KOMPUTERA

Warunki gwarancji dla komputerów PRODATA
(obowiązują od 6 maja 2020)

 

 1. Gwarancją objęte są usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
 2. Gwarancja przewiduje bezpłatną wymianę części oraz robociznę w okresie opisanym na pierwszej stronie karty gwarancyjnej, licząc od daty zakupu. Ujawnione usterki będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 14 dni, począwszy od daty przyjęcia towaru do naprawy.
 3. Reklamację należy zgłosić poprzez formularz dostępny na stronie www.prodata.pl Link: https://www.prodata.pl/FAQ/wsparcie.html Nasz serwis skontaktuje się z Tobą niezwłocznie.
 4. W ramach udzielanej gwarancji koszty transportu przesyłek krajowych w obie strony pokrywa Gwarant, jednakże przed wysłaniem towaru Klient jest zobowiązany ustalić z Gwarantem warunki wysyłki towaru pod rygorem utraty roszczenia zwrotu kosztów z tego tytułu. Nie pokrywamy kosztów przesyłek zagranicznych.
 5. Reklamowany towar musi być kompletny, dostarczony w oryginalnym opakowaniu, wraz z załączoną dokumentacją. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w trakcie transportu ponosi Klient.
 6. Gwarancja nie obejmuje materiałów i części eksploatacyjnych oraz akumulatorów.
 7. Naprawie gwarancyjnej nie podlega sprzęt:
  • użytkowany niewłaściwie, niezgodnie z przeznaczeniem;
  • o zniszczonej lub usuniętej plakietce gwarancyjnej lub zatartych numerach seryjnych;
  • uszkodzony mechanicznie;
  • uszkodzony na skutek zdarzeń losowych takich jak: pożar, zalanie, skoki napięcia zasilającego itp.
 8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje problemów z oprogramowaniem wynikających z nieprawidłowej konfiguracji lub nieprawidłowego użytkowania komputera.
 9. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu/części na nowy, identyczny lub posiadający nie gorsze parametry techniczne, jeśli usuniecie wady przez punkt serwisowy jest niemożliwe. Jeżeli wymiana taka jest niewykonalna, klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 10. Po dokonaniu naprawy produkt zostanie wydany użytkownikowi w miejscu oddania produktu do naprawy lub odesłany pod wskazany adres.
 11. Jeśli nie poczyniono innych ustaleń, Klient, który dostarcza reklamowany towar osobiście, jest zobowiązany odebrać go w miejscu oddania produktu do naprawy. Nieodebranie towaru przez okres 6 miesięcy od dnia zawiadomienia o zakończeniu procedury gwarancyjnej, oznacza, iż Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu, jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 KC. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 KC, nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne PRODATA sp. z o.o.
 12. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 11 może być dokonane listowanie, telefonicznie bądź poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta podczas oddawania sprzętu do naprawy, bądź w późniejszym terminie, adres e-mail.
 13. W razie oczywistej bezzasadności reklamacji Użytkownik ponosi koszty związane z obsługą serwisową sprzętu oraz koszty przesyłki towaru.
 14. W razie dokonania napraw przez osoby nieupoważnione nabywca traci uprawnienia gwarancyjne.
 15. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu. Zabezpieczenie kopii danych spoczywa na właścicielu urządzenia.
 16. Jeśli zajdzie taka konieczność, Gwarant przekaże sprzęt do naprawy w serwisie zewnętrznym. Gwarant nie bierze odpowiedzialności za poufność danych w przypadku przekazania sprzętu do serwisu zewnętrznego
 17. Gwarancja jest ważna wyłącznie razem z dowodem zakupu.
 18. „Warunki gwarancji komputerów PRODATA” są umową pomiędzy Gwarantem a kupującym i warunki w niej zawarte są jedynymi obowiązującymi obie strony.
 19. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

 

 

 

 
https://www.prodata.pl